مانتو

مانتوفروشی ها حق فروش مانتوهای شیشه ای را ندارند

مانتوفروشی ها حق فروش چنین مانتوهایی را ندارند و اگر کسانی می خواهند این مانتوهای شیشه ای و حریر را به عنوان لباس مجلسی به کار برند این دست لباس های باید در مغازه های لباس مجلسی به فروش برسد.

1