متن استعفای مهدی کوچک زاده

علت استعفای مهدی کوچک زاده از مجلس + متن استعفا

علت استعفای مهدی کوچک زاده از مجلس : نماینده تهران در پی اعتراض به روند اداره مجلس استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه کرده و صحن علنی را ترک کرد.

1