مدیریت فروش ارشد گوگل

امید کردستانی مشاور ارشد گوگل شد

اما یکی از مهم‌ترین تغییرات به خصوص برای ایرانیان، ترک پست مدیریت فروش ارشد گوگل توسط امید کردستانی است.

1