مصرف شیشه

عکس مصرف شیشه در مترو تهران!

مصرف شیشه در داخل قطار متروی تهران خبرساز شد که با واکنش یکی از اعضای شورای شهر تهران همراه بود. در ادامه ماجرا مصرف شیشه را می توانید بخوانید

1