مقصر اصلی حادثه منا

علت و عامل اصلی حادثه منا

علت و عامل اصلی حادثه منا : روزنامه الدیار دلیل حادثه منا در مراسم حج را حضور جانشین ولیعهد عربستان در منطقه مشعر منا و بازگشت وی در خلاف مسیر عبور حجاج اعلام کرد.

1