ممنوع تصویر شدن بهرام رادان

ممنوع تصویر شدن بهرام رادان به خاطر طرفداری از همجنسگریان

ممنوع تصویر شدن بهرام رادان: بهرام رادان به خاطر طرفداری از همجنسگریان در توئیتی که منتشر کرد مورد انتقاد بسیاری از کاربران واقع شد و همین مسئله کار دست او داد.

1