نزدیکی از پشت

علت علاقه مردان به نزدیکی از پشت با زن

یکی از دلایلی که مرد را به سوی نزدیکی از پشت یا مقعد می کشاند، عدم موفقیت مرد در به ارگاسم رساندن همسرش می باشد، لذا متمایل می شود که از پشت نزدیکی کند...

آیا رابطه مقعدی “نزدیکی از پشت” برای زنان لذتبخش است؟

برخی از دخترها جهت حفظ باکره گی تا قبل از ازدواج و در عین حال جلب رضایت جنسی نامزد ، خود حاضر به انجام نوع رابطه مقعدی "نزدیکی از پشت" هستند آیا لذت جنسی نزدیکی از پشت "رابطه مقعدی" بیش از نزدیکی از جلوست؟ و برای زنان لذتبخش می باشد؟

1