نقاشی توهم انگیز

نقاشی های سه بعدی بر روی کف دست !

هنرمند ایتالیایی Luca Luce از دستش به عنوان بوم نقاشی استفاده کرده و نقاشی های سه بعدی زیبایی خلق کرده است.

1