نکات مهم در مورد زلزله

چه نکات ایمنی در هنگام وقوع زلزله باید رعایت شود؟

توصیه های مهم در زمان وقوع زلزله: نکات ایمنی زیر که به آن اشاره می کنیم در هنگام وقوع زلزله پس از حفظ خونسردی بسیار حائز اهمیت است.

1