هادی نوروزی سکته قلبی کرد

خوردبین: هادی نوروزی هیچ سابقه قلبی نداشت

محمود خوردبین سرپرست پرسپولیس که با اشک و اندوه با ما سخن می گفت اعلام کرد هادی نوروزی تاکنون هرگز در تست های پزشکی و وورزشی علائمی از عوارض قلبی را بروز نداده است

1