همدردی جوانان ترکیه با کودک سوری

دراز کشیدن لب ساحل جهت ابراز همبستگی جوانان ترکیه با کودک سوری

به نقل از العربیه، انتشار تصویر جسد بی جان کودک سه ساله سوری در ساحل شهر بدروم ترکیه سبب تأثر جهانیان شد و بسیاری از افراد را واداشت با این کودک همدردی کنند.

1