همسر سردار شالیکار

خبر شهادت سردار شالیکار واقعیت دارد؟

خبر شهادت سردار شالیکار واقعیت دارد؟ سرهنگ "ابراهیم رنگین" مسئول معراج شهدا درباره خبر شهادت سردار شالیکار در سوریه، اظهار داشت: شهادت سردار شالیکار شایعه است.

1