پاداشهای کلان

پاداشهای کلان مدیران در دولت احمدی نژاد !

ایران فهرست برخی پاداشهای کلان پرداختی در دولت احمدی نژاد را منتشر و از نحوه برخورد برخی رسانه ها با قضایای اخیر و سکوت درباره مبالغ کلان پرداختی در دولت قبل انتقاد کرده است.

1