پارتی

دستگیری مهرداد جماعتی در پارتی شبانه

اصل خبر اين بود كه يك ملي‌پوش مصدوم فوتبال كه در هفته‌هاي ابتدايي ليگ برتر غايب بوده، يك مهماني شبانه گرفته و در حالتي نامتعادل در اين مهماني شبانه دستگير شده است.

1