پایان عمر جهان هستی

نظریه های مختلف در مورد نحوه پایان جهان هستی

ستاره شناسان تخمین می زنند که حدود شش میلیارد سال دیگر سیاره زمین توسط خورشید در حال مرگ ما تبخیر خواهد شد. نظریه های مختلف در مورد نحوه پایان جهان هستی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1