پدیده ال نینو

شایعه سرد شدن هوا به ۴۵- درجه واقعیت دارد؟

چند روز است که خبر وقوع پدیده ال نینو و شایعه سرد شدن هوا به 45- درجه در روز 30 آذر، در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد و باعث ایجاد رعب و وحشت در میان اذهان عمومی شده است.

1