پرچم لگدکوب شده فرانسه

پرچم لگدکوب شده فرانسه در عکس حساب کاربری داعش

طرفداران داعش در شبکه‌های اجتماعی، در اقدامی هماهنگ عکس حساب کاربری خود را به پرچم لگدکوب شده‌ی فرانسه تغییر دادند حاميان داعش در شبکه‌های اجتماعی در اقدامی هماهنگ عکس حساب کاربری خود را به پرچم لگدکوب شده‌ی فرانسه تغییر دادند .

1