کشف خمپاره در تهران

کشف خمپاره ۸۱ میلیمتری در اتوبان امام علی (ع) تهران

کشف خمپاره 81 میلیمتری در اتوبان امام علی (ع) تهران این گلوله خمپاره به نظر می‌رسد مدت زیادی درون زمین بوده و به تازگی سر از خاک بیرون آورده است.

1