گروگانگیری در فرانسه

گروگانگیری در شهر روبه در شمال فرانسه

گزارش ها از یک گروگانگیری در شهر روبه در شمال فرانسه حکایت دارد. واحدهای عملیات ویژه پلیس به محل گروگانگیری اعزام شده اند.

1