دسته: دینی و مذهبی
انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۴

احکام و مسائل مربوط به قربانی کردن

احکام و مسائل مربوط به قربانی کردن

احکام و مسائل مربوط به قربانی کردن

سوال:

قرباني برچه كسي واجب ميگردد؟

جواب:

قرباني برهرفرد مسلمان، عاقل، بالغ ومقيم در ملكيت آن ۵۲/۵ توله نقره يا مالي ديگركه قيمتش به انداز آنها برسد ومازاد از احتياجات اصلي اش باشد. برابرست كه آن مال طلا باشد ويا نقره ويازيور يامال تجارت يا اثاث منزل، كه زائد از ضرورت باشند يا اينكه آن شخص داراي دو منزل باشدكه يكي ازآنها اضافي باشد وغير واجب است . شامي

مسئله:

گذشتن سال بر كسي كه صاحب نصاب باشد درمسئله قرباني شرط نيست. بربچه ومجنون اگر چه صاحب نصاب باشند بازهم قرباني واجب نيست همچنين برسرپرست انها ضروري نيست كه از طرف انها قرباني كند. كسيكه طبق قوايد شريعت اسلامي مسافر باشد برآن نيز قرباني واجب نيست.   شامي

سوال:

 قربانی کردن در چه روزهایی جایز است؟

جواب:

عبادت قرباني مختص به روزهاي دهم ، يازدهم  ودوازدهم ذي الحجه مي باشد . البته روز اول بهترست غيرازين سه روز ذبح قرباني عبادت نيست.

سوال:

آیا می توان به جای  قربانی کردن صدقه وخیرات داد؟

جواب:

اگر شخصي درايام قرباني به سبب بي اطلاعي يا غفلت يا عذري كه داشت نتوانست قرباني كند ويا اينكه ايام قرباني به اتمام رسيد بروي واجب است كه قيمت قرباني را برفقراء ومساكين صدقه نمايد .  ليكن اگر در ايام قرباني قيمت جانوري را صدقه كند قرباني وي ادا نخواهد شد ومرتكب جرم عظيم شده زيرا قرباني عبادت مستقلي مي باشد همچنانكه از ازاداي روزه؛ نماز  واز اداي زكات حج ادا نمي شود . از اعطاء صدقه هم قرباني اداء نخواهدشد. از ارشادات وتعامل نبي اكرم صلي الله عليه وسلم واصحاب كرام رضي الله عنه نيز همچنين معلوم مي شود.

سؤال:

وقت قرباني از چه زمانی  شروع می شود؟

جواب:

در شهرها وروستاهاييكه نمازجمعه وعيدين جائز است قبل از نماز عيد ذبح قرباني جائز نيست . اگر شخصي قبل از نماز عيدقرباني كند قرباني وي جائز نمي شود بايد دوباره قرباني كند. البته جاهايي كه نمازجمعه وعيدين خوانده نمي شود مردم مي توانند بعد ازطلوع صبح صادق قرباني هاي خود را ذبح كنند. واگر به سبب عذري روز اول نماز عيد خوانده نشدبعداز گذشتن وقت نماز عيد ذبح قرباني درست است.

سوال :

 آیا ذبح قربانی در شب جایز است؟

جواب:

ذبح قرباني در شب نيز جائز است .اما افضل اين است كه در روز باشد.

سوال:

چه حیواناتی برای قربانی کردن جایز هستند؟

جواب:

بزنر، بز، قوچ، ميش براي يك نفر وگاو، گاوميش، وشتر براي هفت نفر كافي است بشرطيكه همه نيت ثواب كرده باشند نه نيت گوشت خواري.

سؤال:

سن حیوانی که قربانی می شود چقدر باشد؟

جواب:

اگر سن نر بزوبز كمتر از يك سال باشد قرباني آنها جايز نيست.  گذشتن يك سال بر آنها الزامي است البته اگر بره اي كمتر ازيك سال سن داشته باشد وچنان فربه باشد كه بيننده اورا يكساله تصور كند قرباني آن جايز است. ولازم  است گاو وگاو ميش دوسال وشترپنج سال كامل داشته باشد. اگر سن حيواني ازآنچه ذكرشد كمترباشد قرباني آن جايزنيست.

تذکر:

اگر فروشنده حيوانات بگويد سال قرباني اين حيوان به پايه تكميل رسيده وحالات ظاهري قول او را تصديق كنند بر قول اواعتماد كردن جائزاست .

سوال:

 حیوانی که از ابتدای پیدایش شاخ نداشت ویا شاخش شکسته بود آیا قربانی اش روا است؟

جواب:

قرباني حيوانيكه از ابتدا پيدايش شاخ نداشته باشد يا داشته باشد اما از وسط شكسته باشند جايز است.البته اگر ازبيخ كنده شود كه اثر آن به مغزش رسيده باشد قربانيش جايز نيست.

سؤال:

آیا قربانی حیوان خصی(ختنه شده) جایز است؟

جواب:

قرباني خصي حيوانيكه ختنه باشد، جايزاست. بلكه افضل هم ا ست.

سؤال:

چه معایبی در حیوان باشد قربانی کردن آن ناروا می شود؟

جواب:

قرباني كور، كر، ولنگ همچنين حيواني كه به سبب مريضي يا لاغري نتواند تا كشتارگاه رود جايز نيست. هر حيوانيكه بيشتر ازيك سوم از اعضايش مانندگوش ، دم و….. قطع گرديده باشند قرباني آن ناروا است.وهمچنين قرباني حيوان بي دندان ويا حيوانيكه بيشتردندانهايش ريخته است جايزنيست. همچنين قرباني حيواني كه از مادرزادي گوش نداشته باشد جايز نيست.

سؤال:

حیوانی که بعد از خریدن معلوم شد که معیوب است آیا قربانی کردن حیوان مذکوره جایز است؟

جواب:

اگر شخصی حیوانی را جهت قربانی ، سالم خریداری کرد ولی بعدا چنان عیبی به آن وارد گردید که مانع قربانی کردنش شد دوحالت پیش می آید:

  1. اگر کسیکه این را خریده مالک نصاب نیست که قربانی بر وی واجب گردد قربانی همین حیوان معیوب برایش جایزاست.
  2. واگر شخصی غنی وصاحب نصاب است بر وی لازم است که عوض حیوان معیوب حیوان صحیح وسالمی دریافت نموده وقربانی کند.(در مختار)

سوال:

روش مسنون (سنت)قربانی چگونه است؟

جواب:

بهتر است هر کس قربانیش را خودش ذبح کند اگر خودش طریقه ذبح را نمی داند به دیگری امر نماید اما بهتر این است که صاحب قربانی وقت ذبح حاظر باشد.

سوال:

نیت قربانی کردن چگونه باشد؟

جواب:

نیت قربانی قلباً کافی است به زبان آوردن ضروری نیست .البته هنگام ذبح ؛ گفتن بسم الله الله اکبر الزامی است وسنت است که چون حیوان جهت ذبح رو به قبله خوابانده شود واین دعا خوانده شود:

انی وجّهت وجهی للذی فطرالسموات والارض وما انا من المشرکین ان صلوتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین.

ترجمه:

به تحقیق که گردانیدم رخ خود را به طرف آن ذاتی که شکافنده ی آسمان وزمین است.ومن از مشرکان نیستم. همانا نماز وطاعت وکلیه اعمال، وزندگی وموت من همه برای خداست که پروردگار جهان است.

وبعد از ذبح این دعا خوانده شود : اللهم تقبّله منّی کما تقبّلت من حبیبک محمدوخلیلک ابراهیم علیهما السلام.

ترجمه:

بارالها : این قربانی را از من قبول فرما چنانکه قربانی حبیب خود حضرت محمد وخلیل خود حضرت ابراهیم (ع) را قبول فرمودی.

سوال :

گوشت قربانی چگونه تقسیم شود؟

جواب:

 اگر در حیوانی چندین نفر سهیم اند گوشت آنرا به وزن به طور مساوی تقسیم کنند نه به طور تخمین.  بهتر است که گوشت قربانیبه سه قسمت تقسیم شود.

  1. قسمت اول : برای اهل منزل
  2. قسمت دوم: برای دوست وخویشاوندان
  3. قسمت سوم:به فقرا ومساکین.

کسیکه دارای چندین فرزند است وخودش نسبت به دیگران محتاج تر است اگر تمام گوشت قربانی را برای خود نگه دارد اشکالی ندارد.

تذکر: دادن پوست قربانی به قصاب به عنوان دستمزد جایز نیست .علاوه از گوشت و پوست قربانی، چیز دیگر به عنوان دستمزد به قصّاب داده شود.

سوال:

 آیا جایز ست پوست قربانی را خود شخص استفاده نماید؟

جواب:

اگر شخصی از پوست قربانی خود بخواهد استفاده نماید مثلا پوست آن را برای خود جای نماز یا دلو ویا چیزی دیگر کند جایز است. لیکن اگر آنرا بفروشد وقیمتش را مصرف کند ناجایز است. وصدقه ی آن واجب است وفروختن پوست قربانی  بدون نیت صدقه به هیچ وجه جایز نیست.(فتاوی عالمگیری)

پوست قربانی را به عوض خدمت دادن جایز نیست.همچنین به حق الخدمت دادن امام ویا موذن هم جایز نیست.

بهترین محل مصرف پوست قربانی مدارس علوم دینی می باشد چرا که در اینجا هم ثواب صدقه می رسد وهم بزرگترین خدمتی است برای احیای علوم دینی ، البته دادن پوست قربانی به عنوان حقوق مدرسین وخادمین جایز نیست.

مطالب مشابه

ارسال نظر


Esmer guzeli cok sex bir hatun olan Emma is gorusmesi yapmak icin Chadin ofisine porno gitmisti ama adamin derdi bu guzel kadini sIkmekten baska bir xvideos sey degildi Kadinla sohbet etmeye basladi ve onun cok guzel oldugunu eger porno izle kendisini memnun ederse de onu ise alacagini soyledi Adrian doyumsuz porno izle bir karisi oldugu icin cok memnundu cunku her istediginde karisi liseli porno ile seks yapabiliyordu Yine bir gun isten eve geldiginde de cok azgin bir xhamster durumdaydi ve karisinin elinden tutarak hemen yatak odasina goturdu ve onun yataga porno yatirarak guzel amini yalamaya basladi Hatun bundan cok zevk aliyordu