آرنولد شوارتزنگر

آرنولد شوارتزنگر ۶۸ ساله و معشوقه ۴۰ ساله اش!

آرنولد شوارتزنگر بازیگر سرشناس و 68 ساله آمریکایی این روزها با معشوقه 40 ساله اش زندگی آرامی دارد. آرنولد شوارتزنگر سابقه فرمانداری کالیفرنیا را نیز دارد و برای این کار هیچ حقوقی دریافت نکرده بود

1