آقای گل جهان

۳۹۲ گل برای وحید شمسایی آقای گل جهان

آقای گل جهان گفت که تا کنون گل‌های ثبت شده اش 392 تا است و در ابتدا که جوان‌تر بوده باگل خوردن به شدت به هم می‌ریخته ولی آرام آرام تعادلش را هنگام چنین اتفاقی حفظ نموده است و با روحیه دادن و تلاش به خودش مسلط می‌شود.

1