آمار خانواده های تک فرزند

خانواده های تک فرزندی نتیجه شرایط اقتصادی کشور هستند

وقتی زن و مرد جوان با یک درآمد اندک اقدام به فرزندآوری می کنند، مشکلات زیادی گریبان گیرشان می شود. وقتی به کسی که بچه دارد خانه اجاره نمی دهد، درآمد اندک است و همین زمینه تشنج در خانواده است.

1