آموزش های داعش

عکس های از تمرین نظامی داعش در افغانستان

این بار عکس های از تمرین نظامی داعش در افغانستان در اینترنت منتشر شد تا داعش به گسترش خود در این کشور که وضعیت امنیتی نامناسب دارد فعالیتهای خود در بخشهای مختلف این کشور می باشد.

1