آیا دیدن فیلم مبتذل گناه دارد

حکم شرعی دیدن عکس و فیلم مبتذل

حکم شرعی دیدن عکس و فیلم مبتذل افراد غیرمسلمان و ناشناس، در صورتی که شهوت انگیز باشد و به قصد لذت صورت گیرد و یا موجب مفسده گردد از نظر اسلام چه حکمی دارد؟

1