اتاق عمل

رئیس جمهور روحانی در اتاق عمل / عکس

در حاشیه افتتاح بیمارستان فوق تخصصی قلب فرشچیان همدان توسط رییس جمهور و وزیر بهداشت تصاويری از رئيس جمهور در فضای مجازی منتشر شده است.

1