سیستان و بلوچستان

گردو غبار در سیستان و بلوچستان + عکس

چند روزی است که در پی وزش توفان شن در جای جای ایران زمین، همگان بسیج شدند تا مرهمی بر دردهای مردم باشند، دردی که سال ها در سیستان وجود دارد اما گویی غبار غربت روی آن را گرفته است.

1