۱۰ زبان دشوار دنیا

۱۰ زبان دشوار دنیا برای یادگیری کدامند؟

آشنایی با ۱۰ زبان دشوار دنیا : هر چند تعداد گویش ها در مناطق مختلف جهان از چند هزار عدد فراتر می رود اما سازمان ملل متحد فقط آن دسته را که دارای معیارهای زبانشناسی ، دستور زبان و ریشه تاریخی است را به عنوان زبان رسمی پذیرفته است.

1