Sarah Carmen

سارا کارمن Sarah Carmen پر شهوت ترین زن دنیا + عکس

سارا کارمن Sarah Carmen بیست و چهار ساله از انگلیس که هر روز حدود 200 بار از نظر جنسی ارضا می شود، پر شهوت ترین زن دنیا شناخته شده است. "سارا" اخیرا در مصاحبه اش اعتراف کرده که روزانه حدود 200 مرتبه احساسات جنسی او برانگیخته می شود.

1